8. Międzynarodowy Konkurs Duetów z Harfą, 
5-7 kwietnia 2019 w Cieszynie


Miejsce konkursu: Zamek w Cieszynie, ul. Zamkowa 3.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej a współorganizatorem Polskie Towarzystwo Harfowe.

2. Celem konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do kameralistyki oraz stworzenie duetom z udziałem harfy możliwości prezentacji i porównania osiągnięć w skali międzynarodowej.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów polskich i zagranicznych szkół muzycznych stopnia podstawowego i średniego oraz studentów. Wiek uczestników nie może przekraczać 26 lat. W konkursie mogą wziąć udział duety o dowolnym składzie z udziałem harfy a różnica wieku członków duetu nie może przekroczyć dwóch lat, dla duetów studentów nie może przekroczyć trzech lat.

4. Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w następujących kategoriach:

 • Kategoria 1 - duety uczniów w wieku do 13 lat - czas występu 6 – 10 minut
 • Kategoria 2 - duety uczniów w wieku do 16 lat - czas występu 8 – 12 minut
 • Kategoria 3 - Duety uczniów w wieku do 19 lat - czas występu 12 – 17 minut
 • Kategoria 4 - Duety studentów w wieku do 26 lat -czas występu 15 – 20 minut
 • Kategoria 5 - Konkurs prawykonań utworów powstałych po 2017 roku i nigdy wcześniej nie wykonywanych. Utwory skomponowane i  wykonane przez uczniów będą  oceniane  odrębnie w ramach podkategorii  uczniowskiej  a  jury zdecyduje o ilości  nagród bądź wyróżnień. (Czas trwania kompozycji prawykonywanej - do 10 minut)

5. WYMAGANIA PROGRAMOWE KONKURSU:

 • program dla kategorii 1. jest dowolny,
 • program dla kategorii 2., 3. powinien zawierać utwory (lub ich części) z różnych epok, a przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny,
 • program dla kategorii 4. powinien zawierać utwory (lub ich części) z różnych epok, w tym utwór z muzyki współczesnej XX/XXI wieku, dozwolona jest jedna transkrypcja.

6. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności:

 • 05. 04. 2019 – przesłuchania w kategoriach 4. i 3.,
 • 06. 04. 2019 – przesłuchania w kategoriach 2. i 1.,
 • 07. 04. 2019 - przesłuchania w kategorii 5.

7. Litera alfabetu, która ustali, odrębnie dla każdej kategorii, kolejność alfabetyczną występów  konkursowych duetu, wylosowana będzie 2 tygodnie przed terminem konkursu, a przy ustaleniu listy brana będzie pod uwagę pierwsza litera nazwiska harfisty w duecie. Lista zostanie opublikowana w internetowej witrynie konkursu (aktualności). 

8. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.

9. Występy uczestników oceniać będzie Jury składające się z 5 wybitnych muzyków i pedagogów polskich i zagranicznych, powołane i zatwierdzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrywania występów uczestników.

11. NAGRODY:

 • Grand Prix – nagroda pieniężna dla zespołu 2.000 PLN, 
 • 1. miejsce w każdej kategorii - nagroda pieniężna dla zespołu 1.000 PLN, 
 • dla zwycięzców 2. i 3. miejsca – nagrody rzeczowe. 

  Zwycięzcy nagród otrzymają dyplomy laureatów Międzynarodowego Konkursu Duetów z Harfą.

 • Nagroda specjalna – udział duetu w koncercie „Środa Młodych” w Sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 

 • Nagroda specjalna za kompozycję na duet z harfą dla dzieci.

 • W konkursie prawykonań jury może przyznać nagrody honorowe dla kompozytorów, przy czym uczniowe-twórcy oceniani będą odrębnie.

 • W konkursie prawykonań jury może przyznać nagrody dla kompozytora.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu zakończenia konkursu na Koncercie Laureatów, który odbędzie się 7. 04. 2019 r.,
o godz. 15.00 w sali koncertowej Domu Narodowego w Cieszynie. Wyboru repertuaru uczestników koncertu laureatów dokonuje Jury. Nagrodzone duety zobligowane są do wystąpienia na Koncercie Laureatów. 

Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest udział w tym koncercie.

12. Zgłoszenia uczestników na formularzu on-line Organizatora za pośrednictwem witryny internetowej www.harfa.pl należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2019 r. 

13. Pięć kompletów partytur (kopie) wykonywanych kompozycji (do zwrotu po konkursie) należy przesłać pocztą do Organizatora do dnia 25.03.2019 na adres: Polskie Towarzystwo Harfowe, Rynek 12, PL 43-400 Cieszyn lub przynieść do  biura  konkursu na dzień przed  występem. 

14. Organizatorzy udostępniają uczestnikom harfy do krótkiego ćwiczenia przed konkursem oraz w czasie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać od Organizatora pisząc na adres ejaslar@harfa.pl lub telefonując pod numer +48 507 124 769.

15. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z europejskimi przepisami prawa.