(V)II Międzynarodowy Konkurs Duetów z Harfą, 
7- 9 kwietnia 2017 - Cieszyn


Miejsce konkursu: Zamek w Cieszynie, ul. Zamkowa 3.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Harfowe przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Celem konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do kameralistyki oraz stworzenie duetom z udziałem harfy możliwości prezentacji i porównania osiągnięć w skali międzynarodowej.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów polskich i zagranicznych szkół muzycznych stopnia podstawowego i średniego oraz studentów. Wiek uczestników nie może przekraczać 26 lat. W konkursie mogą wziąć udział duety o dowolnym składzie z udziałem harfy a różnica wieku członków duetu nie może przekroczyć dwóch lat, dla duetów studentów nie może przekroczyć trzech lat.

4. Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w następujących kategoriach:

 • Kategoria 1 - duety uczniów w wieku do 13 lat - czas występu 6 – 10 minut
 • Kategoria 2 - duety uczniów w wieku do 16 lat - czas występu 8 – 12 minut
 • Kategoria 3 - Duety uczniów w wieku do 19 lat - czas występu 12 – 17 minut
 • Kategoria 4 - Duety studentów w wieku do 26 lat -czas występu 15 – 20 minut
 • Kategoria 5 - Konkurs prawykonań utworów powstałych po 2015 roku i nigdy wcześniej nie wykonywanych 
  - czas trwania do 10 minut (dla wszystkich grup wiekowych).

5. WYMAGANIA PROGRAMOWE KONKURSU:

 • program dla kategorii 1. jest dowolny,
 • program dla kategorii 2., 3. powinien zawierać utwory (lub ich części) z różnych epok, a przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny,
 • program dla kategorii 4. powinien zawierać utwory (lub ich części) z różnych epok, w tym utwór z muzyki współczesnej XX/XXI wieku, dozwolona jest jedna transkrypcja.

6. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności:

 • 07.04. 2017– przesłuchania w kategoriach 4. i 3.,
 • 08.04. 2017 – przesłuchania w kategoriach 2. i 1.,
 • 09.04. 2017 - przesłuchania w kategorii 5.

7. Przed otwarciem konkursu zostanie wylosowana w obecności notariusza litera alfabetu, która ustali odrębnie dla każdej kategorii kolejność alfabetyczną występów konkursowych duetu, a przy ustaleniu listy brana będzie pod uwagę pierwsza litera nazwiska harfisty w duecie. Lista zostanie opublikowane w internetowej witrynie konkursu (aktualności).

8. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.

9. Występy uczestników oceniać będzie Jury składające się z 5 wybitnych muzyków i pedagogów polskich i zagranicznych, powołane i zatwierdzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrywania występów uczestników.

11. NAGRODY:

 • Grand Prix – nagroda pieniężna dla zespołu 2.000 PLN, 
 • 1. miejsce w każdej kategorii - nagroda pieniężna dla zespołu 1.000 PLN, 
 • dla zwycięzców 2. i 3. miejsca – nagrody rzeczowe. 

  Zwycięzcy nagród otrzymają dyplomy laureatów Międzynarodowego Konkursu Duetów z Harfą.

 • Nagroda regulaminowa - udział w prestiżowym koncercie duetu w Sali Kameralnej NOSPR w Katowicach w dniu 21.06.2017.
 • W konkursie prawykonań jury może przyznać nagrody dla kompozytora.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu zakończenia konkursu na Koncercie Laureatów, który odbędzie się 09.04.2017 r. o godz. 15.00 w sali koncertowej Domu Narodowego w Cieszynie. 
Wyboru repertuaru uczestników koncertu laureatów dokonuje Jury. Nagrodzone duety zobligowane są do wystąpienia na Koncercie Laureatów. 
Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest udział w tym koncercie.

12. Zgłoszenia uczestników, dostępne na stronie www.duetswithharp.mozello.pl, należy nadesłać drogą mailową na adres: harfa.pl@gmail.com lub pocztą tradycyjną: Polskie Towarzystwo Harfowe, Rynek 12, 43-400 Cieszyn, w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2017 r. Zgłoszenie jest traktowane jako kompletne, gdy bank Organizatora przyjmie wpisowe 100 zł od duetu. Zgłoszony duet wpłaca wpisowe na konto: Polskie Towarzystwo Harfowe,Cieszyn, dla transakcji wykonywanych w Polsce 22 1500 1357 1213 5004 5643 0000 a dla transakcji zagranicznych konto (IBAN) PL 22 1500 1357 1213 5004 5643 0000 (kod SWIFT: WBKPPLPP). W treści wpłaty należy wpisać: Konkurs i nazwiska uczestników.

13. Trzy kompletów partytur (kopie) wykonywanych kompozycji (do zwrotu po konkursie) należy przesłać pocztą do Organizatora do dnia 25.03.2017 na adres: Polskie Towarzystwo Harfowe, Rynek 12, PL 43-400 Cieszyn.

14. Organizatorzy udostępniają uczestnikom harfy do krótkiego ćwiczenia przed konkursem oraz w czasie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać od Organizatora pisząc na adres ejaslar@harfa.pl lub telefonując pod numer +48 507 124 769.

15. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z polskim przepisami prawa (Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).